Strafferett

Vi kan tilby advokater med bred erfaring som rådgivere og forsvarere i alle typer straffesaker  -  også til bedrifter som etter reglene om foretaksstraff, utsettes for straffeforfølgning.

Vi bestreber oss på å ivareta klientens rettigheter på beste måte i alle faser av straffeforfølgningen så vel under etterforskning som ved straffeforfølgning for domstolene. Som siktet eller tiltalt i straffesak har man i de fleste tilfeller krav på offentlig oppnevnt forsvarer  -  det vil si at det offentlige betaler for forsvarerens arbeid med saken.

Advokater tilknyttet fagområdet strafferett:

Håvard Utstøl Jakobsen, Håkon E. Pleym og Guro Olsen