Odelsrett

Odelsrett er en særnorsk rett med lange tradisjoner. Våre advokater har betydelig erfaring i odelsrettslige problemstillinger, og våre advokater har rikelig med prosedyreerfaring og fører jevnlig slike saker for domstolene.

Dette er noen av problemstillingene som vi jobber med:

  • Krav til odelseiendom
  • Odelsrekkefølgen
  • Odelsfravikelse
  • Odelslovens fordelingsregel
  • Sameie og odelsrett
  • Bo- og driveplikt
  • Bruk av odelsrett
  • Åsetesrett

Advokater tilknyttet fagområdet odelsrett:

Sølvi Wold, Harald Pleym, Thor Hager Thorkildsen, Håvard Utstøl Jakobsen, Håkon Pleym og Jens Johan Hjort